شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
23:48:06
خبر شماره 378
◽️ به گفته محققین با اتمام پشتیبانی از نسخه 2 پایتون، سازمان‌ها می‌بایست جهت کاهش خطرها به نسخه 3 مهاجرت کنند. به‌روزرسانی و پشتیانی از نسخه دوم پایتون از ابتدای سال 2020 پایان یافته و دیگر موارد امنیتی در آن وصله نخواهند شد ولی همچنان توسعه دهندگان در حال استفاده از این نسخه هستند که این کار مخاطرات امنیتی را برای سازمان‌ها به دنبال دارد. 🔺در مجموع از سال 2008 تا کنون 49 آسیب‌پذیری شامل تخریب حافظه، اجرای کد و سرریز بافر در پایتون 2 و 3 گزارش شده است.