شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
09:25:00
خبر شماره 231
◽️ به گزارش bleepingcomputer، شرکت Microsoft، در به‌روزرسانی سه‌شنبه ماهانه‌ی خود، ۵۹ آسیب‌پذیری امنیتی را وصله کرد. در میان این آسیب‌پذیری‌ها، ۲ آسیب‌پذیری احراز هویت NTLM با شناسه‌های CVE 2019-1166 و CVE-2019-1338 و آسیب‌پذیری RCE با شناسه‌های CVE-2019-1238 و CVE-2019-1239 برای VBScript و CVE-2019-1333 برای Remote Desktop client وصله شدند. ۹ آسیب‌پذیری در سطح بسیار خطرناک قرار داشتند و دیگر آسیب‌پذیری‌ها در سطوح پایین‌تری بودند.