شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
10:43:19
خبر شماره 21
نمونه هایی از عدم توجه به امنیت سامانه‌ها در کشورمان ایران به دفعات اتفاق افتاده و سبب نارضایتی و نقض حقوق کاربران گشته و باعث شده سازمان های مرتبط با آن نیز درگیر مسائل زیادی شوند که کوچکترین آن جنبه  اقتصادی اینگونه وقایع است