شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
09:20:00
خبر شماره 198
◽️ به گزارش ehackingnews، بنیاد Roskomnadzor، تجهیزات جدیدی را نصب کرده‌اند که مراحل آزمون را با موفقیت طی کرده اند. پایلوت اولیه در اواسط ماه اکتبر به اتمام خواهد رسید. به گزارش Roskomnadzor، تمامی اپراتورهای تلفن همراه طبق قوانین، ملزم به نصب و استفاده از این تجهیزات هستند‌‌. ❕ به گفته سخنگوی Roskomnadzor، هیچ مشکلی در ارتباط و اتصال به اینترنت به وجود نخواهد آمد.