شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
09:30:00
خبر شماره 174
◽️ به گزارش trendmicro، بدافزار Skidmap با استفاده از شیوه‌های جدید و نوآورانه، شناسایی بد‌افزار‌ها را به مراتب سخت‌تر کرده است. این بد‌افزار با استفاده از ماژول‌های آلوده کرنل، استخراج ارز‌های مجازی را دور از چشم ابزار‌های پایش انجام می‌دهد. برخی از این ماژول‌ها نیاز به دسترسی سطح root دارند و اگر به هر نحوی مهاجم بتواند چنین دسترسی به دست آورد، می‌تواند بدافزار Skidmap را به صورت کامل به اجرا بگذارد که به دلیل استفاده از ماژول‌های کرنل، پیدا کردن آن سخت می‌شود. ✅ از باز کردن هر نوع فایل از منابع نامعتبر خودداری کنید.